Natuurlijke en ecologische geluidswallen

Met een natuurlijke geluidswal is het mogelijk om de ecologische waarde en biodiversiteit te verhogen in combinatie met het reduceren van geluidsoverlast.

Met materiaal dat elders overtollig is, realiseren we landschappelijk ingepaste geluidswallen. Zo dragen we bij aan een fijne leefomgeving voor mens en dier waarbij we geluidsoverlast kunnen verminderen en het gebied bovendien een groene impuls kunnen geven. Een geluidswal wordt zo ingezet als een duurzaam element ten behoeve van de lokale biodiversiteit. Een plek waar wilde bijen, hommels, zweefvliegen, dagvlinders en vele andere soorten insecten hun huis kunnen vinden, evenals vogels en kleine zoogdieren.

In het plan voor de geluidswal nemen we de beplanting en aankleding mee, om een zo groot mogelijk effect te realiseren voor de natuur.

Maatschappelijke meerwaarde

De aanleg van een geluidswal kenmerkt zich door een hoge flexibiliteit ten aanzien van de uiteindelijke inrichting en eindfunctie. Dit maakt het mogelijk aan te sluiten op de wensen van de omgeving en de opdrachtgevers.

Open communicatie en interactie met de omgeving is gedurende het hele traject van voorbereiding tot oplevering essentieel en geldt voor ons dan ook als basisprincipe. Door de eerdergenoemde flexibiliteit ten aanzien van de inrichting kunnen geluidswallen worden ingericht in een organische vorm of kunnen er recreatieve voorzieningen worden ingepast.

Door de vele mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik is een geluidswal vaak te combineren met andere maatschappelijke doelen, zoals:
• het opwekken van duurzame energie (m.n. zonnepanelen);
• de aanleg van een stadspark of wandel- en fietsgebied met uitzichtpunten en prachtige vergezichten;
• de realisatie van natuur (lijnstructuur/bomenrij voor bijv. vleermuizen);
• het bestemmen tot een agrarische functie (begrazing door schapen);
• klimaat (klimaatbossen, waterberging, koeling);
• circulaire economie (hergebruik grond/bouwstoffen).

Wetgeving/technische aspecten

Het belangrijkste kader om grond en/of bagger in een geluidswal toe te kunnen passen is het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat alle grond vooraf gekeurd moet zijn conform wettelijk vastgestelde protocollen en richtlijnen.

Een ander uitgangspunt van het Besluit Bodemkwaliteit is dat het nut en de noodzaak van de aanleg van een geluidswal evident moet zijn.

Kruidenrijk grasland

Bloem bezoekende insecten, zoals wilde bijen, zijn gebaat bij een hoge variatie aan bloemen in het grasland door het jaar heen. Met het verhogen van het bloemaanbod in het kruidenrijk grasland biedt men wilde bijen een prima omgeving aan in hun voedselvoorziening.

Nestelgelegenheid

De meeste wilde bijensoorten graven zelf nesten in de bodem. Voor deze bijen is het dus niet nodig om bijenhotels aan te leggen. Een leemhoudende zandhoop biedt nestelgelegenheid voor solitaire soorten.

Oude takken en stengels

Niet alle solitaire bijensoorten nestelen in de bodem. Verschillende bijensoorten bouwen hun nesten in holle takken en plantenstengels (zoals riet) en sommige bijensoorten geven er de voorkeur aan om zelf het zachte merg uit dode takken, bijvoorbeeld van braam of vlier, uit te knagen. Om zulke soorten van dienst te zijn kan overwogen worden om gesnoeide takken op zonnige plaatsen meerdere jaren te laten liggen.

Dood hout

In afstervend of dood hout, zoals houtstapels of rechtopstaande dode bomen, ontstaat geschikte
nestelgelegenheid voor diverse insecten. In het vermolmend, rottend hout kunnen keverlarven gangen
uitknagen, waarna insecten er in kunnen nestelen. Ook een houtstapel met dood rottend hout kan deze functie vervullen. Ook graafwespjes en andere insecten maken gebruik van dit dode hout. Op de fauna in dood hout komen weer insectenetende vogels op af, zoals spechten en mezen. Verder groeien er vaak allerlei mossen en paddenstoelen op dood hout. Onder andere dood hout van boomsoorten als populier, eik en beuk zijn geschikt. Verschillende soorten insecten nestelen graag in dood hout.